Saraydüzü Belediyesi Resmi Web Sitesi

Kamu Hizmetleri Standartı PDF Yazdır E-posta

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.

SARAYDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STARDARTLARI TABLOSU

1

DİLEKÇE KAYDI

1.Yazışma Kurallarına Uygun Olarak Yazılmış Dilekçe

30 Dakikadan az

2

DİLEKÇE SONUCU

1.Şikayet ve İstek Dilekçeleri ile İlgili olarak Sahibine En geç Bilgi verilmesi süresi

5 Gün

3

GELEN VE GİDEN RESMİ EVRAK KAYDI

1.Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Evrakların Kaydı ve İlgili Birime Sevki.
2.Belediyemizden Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Evrakların Kaydedilmesi.

30 Dakikadan az

4

ENCÜMENE HAVALE

1. Çeşitli Birimlerce Gönderilen Yazıların Encümene Havalesi

30 Dakikadan az

5

ENCÜMEN KARARLARININ GÖNDERİLMESİ

1.Belediye Encümeni Tarafından Alınan kararların Yazılması ve İlgili Birimlere Dağıtılması

1-8 Saat

6

MECLİS GÜNDEMİNİN İLANI

1. Belediye Meclis Toplantısının Gündeminin Hazırlanarak Meclis Üyelerine İmza Karşılığı Tebliği.
2. Toplantı Gününün Halkımıza ilanı

1-8 Saat

7

MECLİS KARARLARININ GÖNDERİLMESİ

1.Belediye Meclisince Alınan kararların yazılması,Kararların Kaymakamlığa Gönderilmesi

7 Gün

8

SOSYAL YARDIM TALEPLERİ

1. Muhtardan Fakirlik Belgesi
2. Nüfus Cüzdan Fotokobisi
3. Nüfus Kayıt Örneği
4. Yetkili Kurumlarca verilmiş Araştırma Formları.

5 Gün

9

RESMİ İLAN YAPILMASI

1. Talep Yazısı
2. İlan Metni

30 Dakikadan Az

10

ANOSN YAPILMASI

1. Şahıs ve Kültürel Etkinlik Anonsları için Dilekçe

30 Dakikadan Az

11

KÜŞAT RUHSAT İŞLERİ
( Sıhhi Müesseseler için)

1. Sıhhi İşyeri Açma Ruhsatı Başvurusu / Beyan Formu
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Vergi Levhası Fotokopisi
4. Şahıslar için Fotoğraf (2Adet )
5. Esnaf Oda Belgesi
6. Şirketler için İlave olarak Ticaret Sicili Gazetesi ve İmza Sirküleri.
7. Ustalık Belgesi ( Ustalık gerektiren işyerlerinden)
8. Tapu Fotokopisi
9. Toplum Sağlığı Merkezinden sıhhi Rapor.
10.Adli sicil Belgesi
11.Kira Sözleşmesi
12.Gelir Müdürlüğünden alınacak “ Belediyeye Borcu Yoktur” yazısı
13.Yangın tüpü Faturası ( Fotokopisi)
14.İtfaiye Raporu

1-7  Gün

12

KÜŞAT RUHSAT İŞLERİ : 
(Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri  İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı)

1. Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu / Beyan Formu
2. Yapı Kullanma izin belgesi ( İskan Belgesi )
3. Tapu Fotokopisi
4. Vergi Levhası Fotokopisi
Şirketler İçin:
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
• Ticaret Odası Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi
• İmza Sirküleri
Şahıslar İçin :
• Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı
• Kimlik Fotokopisi ( T:C Kimlik Numaralı.)
5. Kira Kontratı Fotokopisi
6. Adli Sicil kaydı
7. Mali Hizmetler müdürlüğünden alınacak “ Belediyeye borcu yoktur.” Evrakı
8. İtfaiye Raporu ( Müdürlükçe Takip Edilir.)
9. Emniyet Müdürlüğü Raporu ( Müdürlükçe Takip Edilir.)
10. Sağlık Raporu ( Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair.)
11. Fotoğraf ( 2 Adet )
12. Kamera Sistemi Faturası Fotokopisi ( İnternet Salonlarından İstenir.)
13. Bakanlık Onaylı Filtre Proğramı Faturası Fotokopisi ( İnternet Salonlarından istenir.)
14. Mesafe Tespit Krokisi

1-7 Gün

13

KÜŞAT RUHSAT İŞLERİ
(2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin ) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1) Yapı Kullanma İzin Belgesi ( İskan )
2) Gayri Sıhhi Müessese Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu / Beyan Formu
3) Kira Kontratı Fotokopisi
4) Tapu Senedi ( Fotokopisi )
5) Vergi Levhası Aslı ve Fotokopisi
6) Esnaf Oda Belgesi
7) Adli Sicil Kaydı
8) Şirketler için ilave olarak Ticaret Sicili Gazetesi ve İmza Sirküleri
9) Emisyon İzni veya Analız Raporu ( gerek görülen işyerlerinden)
10) Deşarj izni veya analiz raporu ( gerek görülen işyerlerinden)
11) İtfaiye Raporu ( Müdürlükçe Takip edilir.)
12) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “ Belediyeye borcu yoktur” evrakı
Ekmek Fırınları dahil her türlü 2. ve 3. sınıf gıda imalathanesi türü işyerleri Belediyemizden “ GAYRİ SIHHİ MÜESSESE “ Ruhsatı aldıktan sonra “ tarım İl Müdürlüğünden” Üretim Faaliyet izni ve Gıda Sicili İzin Belgesi alacaktır.

1-7 Gün

14

ÖLÇÜ VE AYAR İŞLERİ

1.Başvuru Beyannamesi ( 1 Ocak 28 şubat tarihleri arası)

1 gün

15

HAFTA TATİL RUHSATI

1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sureti

1 Gün

16

4109 SAYILI ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM YAPILMASI

1. İkametgah Belgesi
2. Askerlik Belgesi
3. Nüfus Kayıt Örneği
4. İmametgah Belgesi
5. Yardım Kuruluşlarından Yardım alıp almadığına dair yazı. ( S.Y.Vakfından)
6. Mal Varlığı Araştırma Evrakı ( Tapu Sicil Müdürlüğünden)
7. Araç Kaydının olup, olmadığına dair yazı ( Trafik Tescil şubesinden)
8. Müracaatı uygun görülenlerden 2 adet vesikalık resim.
9. Askerlik Bitiminde Terhis Belgesi ( Askerlik Şubesinden)

1-3 ay

17

İŞ TALEBİ

1. Dilekçe veya Özgeçmiş ( Fotoğraflı )

Süre Yok

18

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ ( 2464 SAYILI KANUN )

1. Günlük İşlemler
2. İhbarname
3. Kontrat veya Sözleşme

Yasal süresi içerisinde

19

KAMULAŞTIRMA

1-Tapu Tescil Belgesi
2-Yeminli Büro Dosyası ( İmar affından faydalanan konutlar için )

1-3 Ay

20

YOL KOTU VERİLMESİ

1-Dilekçe
2-Tapu Fotokopisi
3-İmar Çapı Fotokopisi
4-Aplikasyon Krokisi
5-1/200 Ölçekli Vaziyet Planı
6-1/200 Ölçekli Plankote

4-7 Gün

21

TEMEL VİZE VERİLMESİ

1-Temel Vizesi Tutanağı 3 Adet
2-Aplikasyon Krokisi
3-İmar Çapı Fotokopisi
4-Yol Kotu Tutanağı
5-Vaziyet Planı
6-Ruhsat Fotokopisi
7-Mimari Proje

4-7 Gün

22

YAPI YERİ GÖSTERİMİ

1-Ruhsat Fotokopisi
2-Aplikasyon Fotokopisi
3-İmar Çapı Fotokopisi
4-Bina Vaziyet Planı(Koordinatlı)
5-Mimari Proje

1-3 Gün

23

MİMARİ PROJE ONAYI

1-Dilekçe
2-Yol kotu
3-İmar Çapı Fotokopisi
4-Aplikasyon Krokisi
5-M2 cetveli
6-Proje CD si
7-Tapu tescil belgesi
8-Vekaletname
9-Liste beyanı

1-3 Hafta

24

BETONARME PROJE VE STATİK KONTROL

1-4 Takım Betonarme Proje
2-2 Takım Statik Hesap
3-1 Takım Onaylı Mimari
4-1 Takım Zemin Etüt Raporu
5-1 Adet Proje cd si

1-5 Gün

25

YAPI RUHSATI VERİLMESİ

1. Dilekçe
2. Tapu tescil belgesi
3. Aplikasyon krokisi
4. İmar çapı, yol kotu tutanağı
5. M2 cetveli (3 adet)
6. 5 takım mimari proje
7. 4 takım betonarme proje, 2 takım statik hesap
8. Tesisat projeleri :
a. Sıhhi tesisat ve kalorifer projeleri (3’er takım)
b. Onaylı elektrik tesisatı projesi
c. Onaylı iletişim tesisatı projesi
9. Zemin etüdü raporu (2 adet)
10. Müteahhit ile ilgili belgeler : Ticaret odası kaydı, vergi levhası, sözleşme
11. Mal sahibi müteahhit ise noterden taahhütname (200 m2’den küçükse)
12. Ruhsat harçları, hiz. ücretleri, stabilize yol kat. payı ve toprak dök.makbuzu
13. Altyapı ilişiksizlik belgesi (12 m. ve üzeri yollar için)
14. Noter onaylı bağımsız bölüm liste beyanı (Çok katlı ise)
15. Mevcut yapı ise encümen cezasının yatırıldığı makbuz
Yapı Denetim Evrakları
(Bodrum, balkon ve teraslar hariç 200 m2’den büyük binalar için)
16. Yapı denetim kuruluşunun noter tasdikli izin belgesi
17. Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi
18. Yapı denetim hizmet sözleşmesi
19. Yapıya ilişkin bilgi formu
20. Hizmet bedelinin 1.taksidinin yatırıldığına dair makbuz
21. Yapı denetçisi inşaat müh. ve yardımcı kontrol elemanlarından ikametgah)

1-5 Gün

26

KAÇAK YAPILARIN KONTROLÜ

1. Dilekçe
2. Tapu Fotokopisi
3. Noter Taahhüdü

1-3 Hafta

27

JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORU KONTROLÜ

1.2 Takım zemin etüt raporu

1-5 Gün

28

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ

1.Dilekçe
2.Yapı Ruhsatı Fotokopisi
3.Temel Vizesi Yazısı Fotokopisi
4.Demir Vize Formu / İş Bitirme Tutanağı
5.S.S.K. İlişki Kesme Belgesi
6.Vergi Dairesi İlişki Kesme Belgesi
7.Sivil Savunma Uzm. Sığ. Uygunluk Belgesi (800 m2’den büyükse)
8.Binanın Ön ve Yan Cephe Fotoğrafı(2’şer adet 13x18 cm.)

4-7 Gün

29

HAKEDİŞ DOSYASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

1. Hakediş raporu
2. Personel bildirgesi
3. Y.i.b.f. Fotokopisi
4. Yapı denetim sözleşmesi fotokopisi
5. Banka dekontu
6. Fatura(hakediş ödenirken belediyeden kesilecek)
7. Yapı ruhsatı fotokopisi
8. Temel vizesi fotokopisi
9. İmza sirküleri
10. Türkiye ticaret sicili gazetesi(şirket adı ve adresi)
11. Kalıp ve demir imalatı kontrol tutanağı
12. Beton döküm tutanağı
13. Laboratuvar izin belgesi
14. Beton basınç dayanımı deneyi numune alma tutanağı
15. Beton basınç dayanımı raporu(7 günlük ve 28 günlük)
16. Beton çelik çubuklarından numune alma tutanağı
17. Beton çelik çubukları çekme deneyi raporu
18. Çatı tamamlama tutanağı
19. Mimari imalatları tamamlama tutanağı
20. Elektrik imalatı kontrol tutanağı
21. Kalorifer tesisatı imalat tamamlama tutanağı(4a grubu için)
22. Sıhhi, pis su ve yangın tesisat imalatı ve test tutanağı
23. Yapıdaki ısı yalıtım uygulaması tespit tutanağı
24. Kullanılan malzemelere ait fatura
25. Kullanılan malzemelere ait t.s.e. Belgesi
(yukarıdaki belirtilen evrakların herbirinden 3(üç) adet gerekmektedir)

1 Hafta

30

ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR
(4109 SAYILI KANUN )

1-Dilekçe
2-Başvuru sahibinin ve yardım alacak tüm kişilerin nüfus cüzdan örnekleri
3-Başvuru sahibi ve yardım alacak tüm kişilerin ikametgah il muhaberi
4-Kiracı ise Kira kontratı
5-Başvuru yapan kişi adına fakirlik il muh.
6-Askerlik şubesi cüzdanı onayı
7-Başvuran kişi adına sağlık raporu
8-Sosyal Güv.Kur.ilişiği yoktur yazısı
9-1 Adet fotoğraf
10-Evlilik cüzdanı fotokopisi
11-Aile de öğrenci var ise; öğrenci belgesi
12-Belediyelerden alınacak olan ilişiği yoktur yazısı

1-3 Ay

31

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ
( 2464 SAYILI KANUN )

1-İhbarname
2-Kontrat veya sözleşme

Yasal süresi içerisinde

32

EMLAK BEYANNAMESİ
VERİLMESİ

1-TC. Kimlik Numarası
2-Tapu Fotokopisi
3-İkametgah adresi

30 Dakikadan az

33

ÇTV BEYANNAMESİ VERİLMESİ

Adresi ve Ticaret Bilgileri

30 Dakikadan az

34

İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANI VERİLMESİ

Beyanname

30 Dakikadan az

35

VERGİ TAHSİLATLARI

Emlak, ÇTV. Ve diğer vergi tahsilatları

30 Dakikadan az

36

TAHAKKUKSUZ TAHSİLAT

Tahsilat Fişi

30 Dakikadan az

37

GİDERLERİN ÖDENMESİ

1-Fatura aslı
2-Sevk irsaliyesi
3-Tesellüm makbuzu
4-Mahalli İdareler Yönetmeliğinde belirtilen belgeler

1-Tarih öncelik sırasına
göre
2- Mali durum
doğrultusunda
3-4  hafta içersinde

38

İHALE İŞLEMLERİ

1-4734 Sayılı Kanunun Gereğince Gerekli Evraklar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununca
Gerekli Süreç

39

ŞİKAYET DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Şikayet dilekçesi.
2-Şikayete dair belgeler (fatura, fiş, adisyon, fotoğraf, CD ve VCD gibi.)

1 Gün

40

RESMİ İLAN YAPILMASI

1- Talep yazısı
2- İlan Metni

30 Dakikadan az

41

ANONS YAPILMASI

1- Şahıs ve kültürel etkinlik anonsları için dilekçe

30 Dakikadan az

42

İŞYERİ RUHSAT DENETİMLERİ

1-Belediyemiz sınırları içinde bulunan sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerleri 6 Aylık periyotlar halinde denetlenip rapo düzenlenmesi.

1.Ay

43

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ
(Sıhhi)

1- Başvuru Beyan Formu
2- Vergi Levhası
3- Ticaret Sicil Kaydı / Esnaf Sicil Kaydı (Şirket / Şahıs)
4- Ticaret Odası Kaydı / Esnaf Oda Kaydı (Şirket / Şahıs)
5- Tapu ve Kira Kontratı
6- Bağkur veya Emeklilik Belgesi (Şahıslardan)
7- İşyeri Devir ise Noterden Devir Sözleşmesi - Eski Ruhsat ile Birlikte
8- Kat Maliklerinden Muvafakat name (Karar Defterine İşlenecek)
9- Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası (Gerekli işyerlerinden)
10-İmza Sirküleri (Şirket)
11-Şube Sicil Kaydı (Şube Açıyorsa)
12-Ustalık Belgesi veya Satış Elemanlığı Belgesi (Faaliyet
konusuna göre)
13-Yarım Kapak Dosya
14-Nüfus Cüzdan Sureti
15-İkametgah İlmuhaberi
16-İtfaiye Raporu (Gerekli işyerlerinden)
17-Şirket Müdürünün Kimlik Fotokopisi (Şirket)
18-Ç.T.V İlişik Kesme Belgesi

1 Gün

44

HAFTA TATİLİ İZİN BELGESİ VERİLMESİ

1- İşyeri Açma Çalışma Ruhsat Sureti
2- Başvuru Beyan Formu
3- 1 Adet Fotoğraf
4-Yarım Kapak Dosya

1 Gün

45

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
(2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Gıda Üretim Yerleri )

1- Mesul Müdür Sözleşmesi (ilgili dalda en az dört yıllık eğitim almış olmak)
2- İmza Sirküleri
3- Ticaret Sicil Gazetesi /Esnaf Oda Kaydı ( Şirket / Şahıs )
3- Ticaret Oda Kaydı /Esnaf Sicil Kaydı ( Şirket / Şahıs )
4- Başvuru Beyan Formu
5- Müessesenin Bulunduğu Yeri Gösteren Onaylı Plan (Şehir Dışındaki Tesisler)
6- Numarataj Yazısı
7- Motor Gücü Tespit Yazısı
8- İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu
9- Yapı Kullanma İzin Belgesi
10- İtfaiye Raporu
11- Kira Kontratı ve Tapu Senedi
12- Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Önlemlere Ait Kirleticilerin Nitelik ve Niceliğe
Göre Hazırlanmış Proje ve Açıklama Raporu
13- Şehir Şebekesi Suyu Bulunmayan Yerlerde içme suyu kullanma suyunun nereden temin edildiği
ve suyun bakteriyolojik ve kimyasal analız raporu
14- Sorumlu Müdür Sözleşmesi
15- Devamlı en az 50 İşçi Çalıştıran ve Kanunun 180. Maddesi Kapsamına Giren  İşyerlerinde Tabip ve Sağlık Personeli Sözleşmesi.
16- Emisyon İzni (Tabi Olanlar)
17- Deşarj İzni yada Tabi değildir yazısı.
18- Vergi Levhası
19- Şahıslar İçin Bağkur Emeklilik Belgesi
20- Kapasite Raporu (Kayıtlı Olduğu Odadan)
21- Kat Maliklerinden Muvafakatname (Gerekli iş yerlerinden)

5 Gün

46

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
(Umuma Açık Oyun Ve Eğlence İşyerleri)

ŞİRKETLER
1- Başvuru Beyan Formu
2- Ticaret Sicil Gazetesi
3- Ticaret Oda Kaydı
4- Mesul Müdür Sözleşmesi
5- Mesul Müdürün Nüfus Cüdan Sureti ve İkametgah Belgesi
6- Mesul Müdürün Bulaşıcı Hastalıkları Olmadığına Dair Resmi Hekimden Alınacak Sağlık Raporu (Çalışanlar Dahil)
7- Mesul Müdürün Adli Sicil Kaydı (Çalışanlar Dahil)
8- Kira Kontratı ve Tapu Senedi Sureti
9- Açılan İşyeri Meskende İse Kat Maliklerinin Oy Birliği İle Muvafakatı (Karar Defterine İşlenecek)
10- İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi (Eski Ruhsatla Birlikte)
11- Vergi Levhası
12- İskan Belgesi
13- İmza Sirküleri
14- Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi
15- İtfaiye Raporu (Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından)
16- Canlı Müzikli Olan Yerlerden Gürültü Raporu
17- İşyeri Mesafe Ölçüm Krokisi
18- Bilgisayar İşletici Sertifikası ( Internet Kafe)
19- İşletim Lisans Belgesi ( Internet Kafe)
20- İlçe Emniyet Müd.ğü/İlçe Jan. K. Yazısı(İşlem Aşamasında)
21- Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı (İşlem Aşamasında)
22- Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı (İşlem Aşamasında)
Not : İnternet Kafeler en az 150 m2 olacak.

ŞAHISLAR
1- Başvuru Beyan Formu
2- Nüfus Cüzdan Örneği ve İkametgah Belgesi
3- Bulaşıcı Hastalıklar Olmadığına Dair Resmi Hekimden Alınacak Sağlık Raporu (Çalışanlar Dahil)
4- Adli Sicil Belgesi ( Çalışanlar Dahil )
5- Kira Kontratı ve Tapu Sureti
6- Açılan İşyeri Mesken de İse Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Muvafakatı (Karar Defterine İşlenecek )
7- İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi (Eski Ruhsatla Birlikte)
8- Vergi Levhası
9- İskan Raporu (İmar Müdürlüğünden Onaylı)
10- İmza Sirküleri
11- Esnaf Sicil Kaydı
12- Esnaf Oda Kaydı
13- Bağkur ve Emeklilik Belgesi
14- Ustalık Belgesi
15- İtfaiye Raporu (Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından)
16- Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi
17- Canlı Müzikli Olan Yerlerden Gürültü Raporu
18- İşyeri Mesafe Ölçüm Krokisi
19- Bilgisayar İşletici Sertifikası ( Internet Kafe)
20- İşletim Lisans Belgesi ( Internet Kafe)
21- İlçe Emniyet Müd.ğü/İlçe Jan. K. Yazısı(İşlem Aşamasında)
22- Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı (İşlem Aşamasında)
23- Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı (İşlem Aşamasında)
Not : İnternet Kafeler en az 150 m2 olacak.

 

47

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
(2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese)

1- Başvuru Beyan Formu
2- İtfaiye Raporu
3- Sorumlu müdür sözleşmesi
4- Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve kanunun 180 nci maddesi
kapsamına giren iş yerlerinde tabip ve sağlık personeli sözleşmesi
5- Deşarj İzni (Gerekli iş yerlerinden)
6- İşletme Belgesi
7- Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu
8- Sanayi üretimi yapan işyerlerinden yapı kullanma izin belgesi
9- ÇET Raporu (Gereken İşyerlerine)
10-Emisyon Raporu (Gereken işyerlerine)
11-Karayollarından Trafik güvenliği için yazı. (Gerekli iş yerlerinden)
12-İş Akım Şeması ile Sosyal Tesisin durumu(Tuvalet, Lavoba, Duş, pisuar vb)
13-Vergi levhası
14-Ticaret Sicil Gazetesi / Esnaf Oda Kaydı ( Şirket / Şahıs )
15-Ticaret Oda Sicil Kaydı / Esnaf Sicil Kaydı ( Şirket / Şahıs )
16-Kira Kontratı ve Tapu Sureti
17-İmza Sirküleri (Şirket)
18-Ustalık Belgesi (Ticaret Oda Sicil Kaydı Olanlardan İstenmez)
19-Yarım Kapak Dosya
20-Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi
21-Şirket Müdürünün Kimlik Fotokopisi (Şirket)
22-Bağkur ve Emeklilik Belgesi (Şahıs)

5 Gün

48

ÖLÇÜ VE AYAR İŞLEMİ

1-Başvuru Beyannamesi ( 1 Ocak – 28 Şubat Tarihleri Arası )

Yıl İçerisinde 1 gün

49

PARKLARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER

1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No
2-Telefon ve Adres Bilgileri

1 İşgünü

50

ÇÖP ŞİKAYETLERİ

1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No
2-Telefon ve Adres Bilgileri

1 İşgünü

51

CENAZE İŞLEMLERİ ( Defin Hariç

1-Nüfus Cüzdanı
2-Doktor Raporu
3-Ölüm Belgesi

30 Dakikadan az

52

KÖPEK ŞİKAYETLERİ

1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No
2-Telefon ve Adres Bilgileri

1 İşgünü

53

NİKAH İŞLEMLERİ

1-Nüfus Cüzdanı
2-Nüfus kayıt örneği
3-Evlenme Beyannamesi
4-Fotoğraf
5-Sağlık Raporu
6-İzin Belgesi

2 Gün ( Müracaat ve nikah günü dahil )

54

SOSYAL YARDIM TALEPLERİ

1-Muhtardan Fakirlik Belgesi
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Nüfus Kayıt Örneği

4-Yetkili Kurumlarca Verilmiş Araştırma Formları

10 İşgünü

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Saraydüzü Belediye Başkanlığı
İsim : Said ÖZTÜRK                                                                                                                
Unvan : Yazı İşleri Müdürü                                                                                                     
Adres : Saraydüzüı Bel. Bşk.                                                                                                  
Tel : (0368) 485 81 55

Faks : (0368) 485 81 53
E-Posta : Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

İkinci Müracaat Yeri : Saraydüzü Belediye Başkanlığı

İsim : Hasan PEKER

Unvan : Belediye Başkanı
Tel : (0368) 485 81 52

Faks : (0368) 485 81 53

E-Posta : Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

 

Atatürk Köşesi

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün255
mod_vvisit_counterDün748
mod_vvisit_counterBu Hafta255
mod_vvisit_counterBu Ay2805
mod_vvisit_counterToplam1552339

Turkiye Tanıtım

Saraydüzü Fotoları

beledyie
Image Detail

Saraydüzü Belediyesi: