Saraydüzü Belediyesi Resmi Web Sitesi

Akaryakıt Alım İhalesi PDF Yazdır E-posta

İHALE İLANI
Akaryakıt Satın Alınacaktır
Saraydüzü Belediye Başkanlığı
Belediyemiz Hizmet Vasıtaları ve İş Makineleri ile su motoru vb. diğer araçlarına Akaryakıt alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2009/6635
Türü-Usulü : Mal Alımı – Açık İhale Usulü
1-İdarenin :
a) Adresi : Merkez Mahallesi Mebus Hilmi Biçer cad. Saraydüzü/SİNOP
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 368 485 81 55 0 368 485 81 53
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : http://www.sarayduzu.bel.tr/

2-İhale Konusu Malın :
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 20.000 (Yirmibin) litre kırsal motorin ve 3.000 (üçbin) litre kurşunsuz benzin
b) Teslim Yeri (leri) : Yüklenicinin akaryakıt istasyonundaki pompalardan araçların depolarına.
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2009 tarihine kadar idaremize ait matbu "Akaryakıt Sipariş Fişi" karşılığında 24 saat boyunca ihtiyaç duyuldukça peyder pey olarak teslim alınacaktır.
3-İhalenin :
a) Yapılacağı Yer : Saraydüzü Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonu
b) Tarihi ve Saati : 26.01.2009 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:
4.2.1.1 İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ilk ilanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğuna dair belge.
4.2.1.2. İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ilk ilanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış isteklinin “Mezkur Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” olduğuna dair belge ile akaryakıt istasyonu işletim ruhsatı.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
5.1. Akaryakıt istasyonunun İdare Merkezine olan mesafesi dikkate alınacağından akaryakıt istasyonunun İdare Merkezine olan mesafesine ait kroki ve beyanname verilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Saraydüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, 26.01.2009 tarihi, saat 15:00’e kadar Saraydüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13. Fiyat farkı ödenecektir.
Diğer Hususlar:
Yerli istekli olduğuna dair belgeler.

İdare Yetkilisi
Hasan PEKER
Belediye Başkanı

 

Atatürk Köşesi

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün80
mod_vvisit_counterDün797
mod_vvisit_counterBu Hafta3152
mod_vvisit_counterBu Ay5702
mod_vvisit_counterToplam1555236

Turkiye Tanıtım

Saraydüzü Fotoları

ilceemniyet
Image Detail

Saraydüzü Belediyesi: